warning snapchat youtube instagram facebook tune chevron Quotes
Vi rekommenderar

Version: AV 2023:01

Allmänt

Dessa allmänna villkor (“Allmänna villkor”) utgör tillsammans med övriga villkor på Hästlycka.se (“Sajten”) samt övriga villkor som Sajten kan komma att ställa upp för användare i enskilda fall de villkor som är tillämpliga vid användningen av Sajten.

För de närmare villkoren för utformningen av annonser se nedan, ”Regler för annonser”.

De Allmänna villkoren är avfattade på svenska och ska tolkas efter svenskt språkbruk. Denna version av de Allmänna villkoren (AV 2023:01) gäller från den 1 januari 2023. Sajten kan dock komma att ändra de Allmänna villkoren med tiden och kommer då att publicera de nya Allmänna villkoren på Sajten. De ändrade villkoren blir bindande för nya användare från och med det datum då de publicerades på Sajten. Befintliga användare blir bundna 30 dagar efter att ha fått del av meddelande därom via e-post eller senast 30 dagar efter publicering på Sajten. 

Den som vill ingå avtal om Sajtens tjänster måste vara 18 år gammal eller ha målsmans eller annan behörig ställföreträdares godkännande. 

Användare som ingår avtal om Sajtens tjänster och eller använder Sajten bekräftar att densamme har behörighet att ingå avtal, godkänner därmed de Allmänna Villkoren och förbinder sig samtidigt att följa dem.  

Sajten tillhandahålls inte personer eller företag som har brutit mot de Allmänna villkoren, äldre versioner av de Allmänna villkoren eller svensk lag. Om användarkonton På Sajten tillåts Privatkonton och Företagskonton. 

Användandet av Webbsidan i sin grundversion är gratis för privatpersoner, men däremot kan kostnader tillkomma från teleoperatörer för användning av data, vilket helt ska bäras av användaren. Sajten reserverar sig möjligheten att lägga till tilläggstjänster och abonnemang och att ta ut en extra kostnad för utnyttjandet av sådana mervärdesprodukter.

Sajtens syfte

Sajten är huvudsakligen en annonsplats på vilken användarna bereds utrymme att annonsera; köpes- och eller säljesannonser avseende varor och tjänster. Hästlycka har emellertid ingen kontroll över, och medverkar inte heller i, transaktioner mellan köpare och säljare. Ansvaret för uppgifterna i publicerade annonser ligger hos den publicerande användaren, se ”Regler för annonser”. Att ett erbjudande publicerats på Sajten innebär därför inte att Sajten ansvarar för att erbjudandet är lagligt eller giltigt. Hästlycka ansvarar inte för egenskaper hos utannonserade varor eller tjänster. Köpares och säljares ömsesidiga ansvar regleras av eventuellt förekommande avtal och eller tillämplig köprättslig lag. Hästlycka ansvarar inte heller för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten. Skadeersättning Den som använder Sajten åtar sig därmed att hålla Hästlycka skadeslöst för eventuella krav på ersättning från tredje part på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att användaren på annat sätt har agerat i strid med dessa Allmänna villkor, tillämplig lag eller på annat sätt kränkt tredje parts rätt. Personuppgifter För att tillhandahålla en säker och användarvänlig Sajt samlar Sajten in följande personuppgifter om användarna. E-postadress, IP-adress samt uppgifter som användare anger i annonser och på andra platser på Sajten. 

I syfte att göra användarnas annonsering så effektiv som möjlig kan Sajten i enskilda fall komma att dela informationen enligt ovan med eventuella samarbetspartners. 

Innehåll på sajten

Immateriella rättigheter Allt material på Sajten är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och eller andra immaterialrättsliga regler. Om inte annat anges är allt material på Sajten Sajtens exklusiva egendom. 

Det är inte tillåtet att kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material på Sajten utan föregående samtycke från Hästlycka. All användning av materialet på Sajten i strid med de för var tid gällande Allmänna villkoren och eller andra immaterialrättsliga regler, kan medföra ersättningsskyldighet. Användargenererat innehåll Med användargenererat innehåll avses allt innehåll som användare av Sajten skapar och eller publicerar på Sajten, t.ex. fotografier, filmer, eller annonstexter (“Användargenererat innehåll”). 

Användare som publicerar innehåll på Sajten garanterar därmed att denne har erforderliga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att själv ha skapat det eller med tillstånd från upphovsmännen att använda det enligt dessa Allmänna villkor. Användare som publicerar innehåll garanterar att det Användargenererade innehållet inte innehåller något upphovsrättsligt skyddat material, t.ex. skyddad musik, skyddade filmklipp eller annat material som användaren inte har rätt att använda. Användare som publicerar innehåll garanterar vidare att eventuellt förekommande personer som kan identifieras, genom bild eller till namnet, i det Användargenererade innehållet är medvetna om hur materialet kommer att användas, att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade innehållet samt att Sajten kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyften. 

Genom att publicera Användargenererat innehåll, t.ex. vid publiceringen av en annons, ger användaren Sajten en oinskränkt rätt att förfoga över det Användargenererade innehållet vilket t.ex. innebär att Sajten kan komma att bearbeta, lagra eller kopiera innehållet, göra det tillgängligt för allmänheten eller vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella tredje parter. Sajten har därmed även rätt att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyften. Sajtens sådana rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats eller inaktiverats. Användare som publicerar innehåll efterger därmed alla krav på ersättning från Sajten för Sajtens användning av Användargenererat innehållet. Ansvar Hästlycka garanterar inte en kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till eller funktion hos Sajten eller dess tjänster. Driften av Sajten kan komma att störas till följd av omständigheter utanför Sajtens kontroll. Sajten kan inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador som orsakas av användning av Sajten och dess innehåll. 

Skapa konto

Då användare skapar konto på Sajten måste användarens/företagets egna riktiga namn/beteckning användas tillsammans med giltigt organisationsnummer. Detta så att både köpare och säljare kan känna trygghet vid användningen av Sajten. Användarnamn får inte innehålla: Symboler, siffror, osedvanlig användning av versaler, upprepade tecken, kommatering eller annat osedvanligt bruk av skiljetecken; Tecken från fler än ett språk; Titlar; eller Stötande eller utmanande innehåll. Smeknamn får användas som användarnamn, förutsatt att det är sedvanlig variation av användarens egentliga namn. Ett konto får endast användas av en användare. Flera namn per konto är alltså inte tillåtet. Vidare är det är förbjudet att genom användarnamnet utge sig för att vara annan person. Organisationer med firmaman eller andra kännetecken kan på särskilda villkor skapa konto på Sajten, se ”Premiumkonto”. 

Gratiskonto

Gratiskonto kan endast nyttjas av privatpersoner och man kan endast ha en annons aktiv åt gången. Annonserna begränsas till Hästlyckas sajt. Vill man att annonserna ska publiceras på www.tidningenridsport.se och www.swb.org samt få tillgång till att publicera annonserna på den egna hemsidan (endast Worpress) behöver man ha ett premiumkonto.

Premiumkonton 

Premiumkonto kan nyttjas av både företag och privateprson. Med ett premiumkonto får du en egen peofilsida samt har obegränsat antal annonser. Kontot tecknas genom särskilt webbformulär och löper med 12månaders bindningstid. Uppsägning kan ske först efter 11 månader och sker via profilsidan. Om ingen uppsägning sker efter 11 månader förnyas avtalet automatiskt efter 12 månader och blir åter bundet i 12 månader. Vid eventuell oförenlighet mellan tillämpliga delar av dessa Allmänna villkor och villkoren i det särskilda webbformuläret för avtalsslutet ska villkoren i det senare äga företräde. Kostnaden för ett premiumkonto är 2250 SEK inkl. moms före eventuella rabatter.

Samarbetet med Swedish Warmblood Assosiation

Sedan juni 2023 har SWB och Hästlycka ett samarbete där samtliga SWB-annonser samt profilsidor för uppfödare inom SWB presenteras under SWB marknad på swb.org. För att få tillgång till SWB marknad behöver man ett SWB Annonskonto som är en abonnemangstjänst. Tjänsten betalas årsvis och kontot skapas via Hästlycka. Som SWB medlem har man 70% rabatt på årsavgiften första året. Där efter har man 50% rabatt på årsavgiften så länge man inte säger upp sitt abonnemang.

Samarbetet med Svensk Galopp

Sedan juni 2023 har Svensk Galopp och Hästlycka ett samarbete där samtliga Galoppannonser samt profilsidor för uppfödare, tränare eller hästägare inom Svensk Galopp presenteras under Galoppmarknad på svenskgalopp.se. För att få tillgång till Galoppmarknaden behöver man ett Galoppkonto som är en abonnemangstjänst. Tjänsten betalas årsvis och kontot skapas via Hästlycka. Som medlem i Svensk Galopp har man 70% rabatt på årsavgiften första året. Där efter har man 50% rabatt på årsavgiften så länge man inte säger upp sitt abonnemang.

Samarbetet med Tidningen Ridsport

Hästannonser publiceras sedan januari 2020 även på www.tidningenridsport.se och utvalda annonser kan komma att publiceras i den tryckta versionen av Tidningen Ridsport. Användaren godkänner således att annonsen kan komma att publiceras med bild, information och kontaktuppgifter, i printversionen av Tidningen Ridsport.

Användning av person och företags uppgifter

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att skicka ut anpassad information och erbjudanden om tjänster relaterade till Sajten. Användare kan alltid välja att tacka nej till dylika mejlutskick via sitt konto, eller direkt via en länk i ett sådant eventuellt utskick. 

Genom att publicera en annons, använda en tjänst på Sajten eller genom att mejla en annonsör medger användaren att Sajten sparar och kan använda ovannämnda personuppgifter till tredje parter såsom annonsörer, samarbetspartner eller till behöriga svenska och utländska myndigheter.

Radera konto
Vill ni ta bort ert konto mailar ni support@hastlycka.se med era kontouppgifter. Vi kontaktar er för att säkerställa att det är ni som verkligen äger kontot. Samtliga data raderas och ni behöver skapa ett nytt konto för att kunna använda annonsfunktionerna på plattformen.

Tillämplig lag och tvistelösning 

Dessa Allmänna villkor ska vara underkastade svensk lag och tvister med anledning av desamma ska lösas i svensk allmän domstol. Villkor för annonsering Allmänt Sajten tillåter dels annonser publicerade av privatpersoner (“Privatannonser”), dels annonser publicerade av företag (“Företagsannonser”). 

Hästlyckas Privatannonser är till för privatpersoner som är behöriga att ingå avtal enligt de Allmänna villkoren. Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning, uthyrning, byten, samt tjänster. 

Hästlyckas Företagsannonser är till för företag. Hästlycka förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är att hänföra till kategorin. Annonser publicerade av juridiska personer, av företrädare för hobbyverksamheter eller verksamheter som tillverkar varor på beställning samt annonser för varor eller tjänster som säljs exklusive moms kan komma att bedömas som Företagsannonser. Alla priser i Företagsannonser ska vara angivna inklusive moms. Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning, uthyrning, byten, samt tjänster. Annonstexten ska användas till att beskriva den specifika varan eller tjänsten som erbjuds i annonsen; övrig information, såsom beskrivning av en verksamhet eller ett generellt utbud, tillåts ej i annonstexten. Företag har emellertid möjlighet att presentera sin verksamhet på sin profilsida. 

En Privatannons liksom en Företagsannons ligger ute i tre månader från den dag som annonsen publiceras av en användare. Annonser kan när som helst markeras som sålda eller tas bort från användarens konto. Efter tre månader från publiceringsdatum inaktiveras annonsen. En användare kan därefter från sitt konto välja att åter aktivera annonsen eller att ta bort annonsen. Om användaren inte vidtar någon åtgärd sedan annonsen inaktiverats raderas annonsen från Sajten efter ytterligare en månad räknat från datumet från annonsens inaktivering. 

Varje användare ansvarar för att den information som uppges i annonser inte strider mot gällande lagar och/eller de Allmänna villkoren.  

Hästlycka förbehåller sig rätten att granska publicerade annonser och att neka eller ta bort en annons som bryter mot de Allmänna villkoren, som kränker tredje parts rätt eller  annan rättslig reglering, eller som strider mot Hästlyckas grundläggande värderingar.  Språk och information Endast annonser avfattade på svenska, danska, norska eller engelska är tillåtna.  

Annonsen ska publiceras under den kategori som bäst beskriver varan eller tjänsten. Det är inte tillåtet att blanda varor och/eller tjänster i samma annons när varan och/eller tjänsten inte är att hänföra till samma kategori. Säljes- och finnesannonser placeras i kategorin “Säljes”/”Finnes” och köpes- och sökesannonser i kategorin “Köpes”/”Sökes”. 

Annonsrubriken måste beskriva varan eller tjänsten. Inga företagsnamn eller länkningar får förekomma utöver vad som följer av dessa Allmänna villkor om Företagskonto. Varan eller tjänsten måste beskrivas i annonstexten. Det är inte tillåtet att i annonstexten endast länka till en annan sajt.  

Annonstexter får inte heller kopieras från andra annonser; innehållet kan nämligen vara immaterialrättsligt skyddat enligt lag, eller annars tillhörigt Hästlycka enligt de Allmänna villkoren ovan.  

Endast annonsörer med Företagskonto på Sajten har möjlighet att ha länkar med i annonsen, enligt vad som gäller för “Företagskonto. Länkar och hänvisningar i annonser ska vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om. Samma regler gäller för sådana länkar som för annonsen i övrigt enligt de Allmänna villkoren. Det är inte tillåtet att länka till sidor där relevant information är dold bakom medlemskap eller på annat vis är lösenordsskyddad. 

Bilder och filmer i annonser ska vara relevanta för varan eller tjänsten och får inte innehålla text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller grafiska tillägg som kan tolkas som företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningsvyn. Hästlycka förbehåller sig rätten att ta bort annonser som på detta sätt strider mot de Allmänna villkoren. Avseende bilder och annat innehåll i annonser, se också ovan i dessa Allmänna villkor under ”Användargenererat innehåll”. Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras. 

Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte.